Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Beleid ter verbetering van de problemen in de veehouderij

De politiek en de landbouwsector trekken zich de zorg van de maatschappij aan. Ze hebben beleid ontwikkeld om de vele problemen in de veehouderij op te lossen. De uitvoering van veel plannen gaat echter, als gevolg van veel redenen, trager dan gepland.

Beleid

 • In 2001 werd door de commissie Wijfels gewezen op de noodzaak van verbetering van de veehouderij. Deze commissie bracht het rapport 'Toekomst voor de veehouderij - Agenda voor een herontwerp van de sector uit'. Sindsdien werkt de sector aan verduurzaming, maar het tempo is traag. De vooruitgang is grotendeels het gevolg van Europese en nationale regelgeving.
 • In 2007 verscheen de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid waarin het kabinet zijn  visie en ambitie voor het dierenwelzijnsbeleid en het diergezondheidsbeleid formuleerde. 
 • In januari 2008 verscheen de Toekomstvisie op de veehouderij waarin het kabinet zijn toekomstvisie op de veehouderij gaf. De kernboodschap van die visie is dat de veehouderij in Nederland zich binnen vijftien jaar moet ontwikkelen tot een duurzame veehouderij die in de samenleving gewaardeerd wordt. Een veehouderij die produceert met respect voor mens, dier en milieu.
 • In 2009 sloten een aantal partijen het convenant Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. In deze Uitvoeringsagenda staan concrete afspraken om de ambities die in de Toekomstvisie op de veehouderij zijn geformuleerd, te realiseren. Meer informatie is te vinden op www.uitvoeringsagendaduurzameveehouderij.nl
 • In 2010 verscheen de eerste Staat van het dier over het jaar 2008: een monitoringsrapportage over dierenwelzijn en diergezondheid in Nederland. Nederland is de eerste EU-lidstaat die zo uitgebreid over dierenwelzijn rapporteert. In 2011 verscheen Staat van het dier 2 over het jaar 2009.
 • Begin 2011 introduceerde het kabinet de hoofdlijnen voor het nieuwe bedrijfslevenbeleid: het Topsectorenbeleid. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, waaronder de Agri&Foodsector, nog sterker maken. Om dat te bereiken gaan overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen werken aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten.
 • In 2011 heeft het ministerie van Economische Zaken een maatschappelijke dialoog over de schaalgrootte en de toekomst van de veehouderij in Nederland georganiseerd. Deze dialoog megastallen, uitgevoerd onder leiding van Hans Alders, bestond uit burgerpanels, een conferentie met deskundigen en belangengroepen en een internetdialoog. Dit leidde tot het rapport 'Van mega naar beter'. Uit de dialoog bleek dat mensen het vooral belangrijk vinden dat:
 • de veehouderij zorgvuldig omgaat met dieren en milieu
 • de risico’s voor de volksgezondheid minimaal zijn
 • bedrijven niet te groot en/of te industrieel worden (menselijke maat)
 • In 2011 heeft ook de Commissie van Doorn in opdracht van de provincie Noord-Brabant een advies uitgebracht over de toekomst van de veehouderij. Dit advies is getiteld 'Al het vlees duurzaam'. Op 2 september 2011 kwam het Verbond van Den Bosch tot stand, een intentieverklaring waarin partijen in de vleesketen met elkaar hebben afgesproken dat in 2020 in de Nederlandse supermarktketens alleen nog duurzaam vlees in de schappen zal liggen. Ze creëren daarmee een marktzekerheid die de veehouderij de ruimte biedt zich om te vormen tot ‘zorgvuldig intensief’. 
 • In 2011 verscheen de Visie Veehouderij van het ministerie van Economische Zaken die mede is gebaseerd op de rapportage over de maatschappelijke dialoog over megastallen en op het advies van de Commissie Van Doorn (Al het vlees duurzaam).
 • In 2013 verscheen het kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte. Het kabinet geeft hierin aan te streven naar een markt- en ketengestuurde verduurzaming van de veehouderijproductie die maatschappelijk gedragen wordt. Daarbij staat het kabinet een integrale aanpak voor. Onderdeel daarvan is een begrenzing of beperking aan de groei van de veehouderij waar dit uit een oogpunt van volksgezondheid, milieu, natuur, kwaliteit van de leefomgeving (waaronder geurhinder) of landschappelijke inpassing noodzakelijk is.

Onderzoek

Met name Wageningen UR Livestock Research doet veel onderzoek naar hoe het welzijn van dieren in de veehouderij kan worden verbeterd. Dit doen zij in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven. Meer informatie vind je hier.

Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar nieuwe stalontwerpen waarbij meer aandacht is voor de behoeften van het dieren. Op onderstaande websites is daar meer informatie over te vinden.

Ook is eerder voor varkens de Comfort Class ontwikkeld. Klik hier voor een filmpje. 

Beter Leven Keurmerk

In 2007 lanceerde de Dierenbescherming het Beter Leven Keurmerk. Dit kenmerk geeft aan in hoeverre dierlijke producten aan bepaalde door de Dierenbescherming gestelde normen voldoen. Het aantal sterren op de verpakking van vlees geeft het niveau van welzijn aan dat een dier tijdens zijn/haar leven heeft ervaren.


 • Eén ster betekent dat het een eerste stap in de goede richting is
 • Twee sterren staan voor een grote verbetering met een vrije uitloop
 • Drie sterren zijn voor het diervriendelijkste alternatief, namelijk biologisch of daaraan gelijkwaardig.


Klik hier voor een interview met de Dierenbescherming over het Beter Leven Keurmerk.